สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เก่า) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ผ้าทอพื้นเมือง การนุ่งห่ม การทอผ้า การประยุกต์ใช้เครื่องจักสาน งานไม้ งานหล่อโลหะ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องดนตรี เปิดให้ชมวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (หากติดต่อล่วงหน้าสถาบันฯ ยินดีเปิดให้ชมเป็นพิเศษ)

สำหรับประวัติการก่อตั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เริ่มจากที่อีสานนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลานานจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น การขุดค้นพบ ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งนับว่าเป็นอารยธรรม ใหม่ของโลก นั้น ยืนยันได้ว่าอีสานเคยเป็นแหล่งอารยธรรม อันเก่าแก่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานนี้ ” สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ” จึงได้กำเนิดขึ้นสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการในรูป “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” เมื่อปี พ.ศ.2513 โดย เริ่มจากกลุ่มผู้สนใจ คณาจารย์ นิสิต ชาวบ้านที่มีใจรักในงานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ใช้เวลาว่างในวันหยุดออกสำรวจศึกษาถ่ายภาพและซักถาม สัมภาษณ์ สังเกต ดูของจริง เก็บตัวอย่างทำการรวบรวมข้อมูลนำมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์วิจัย จัดนิทรรศการ เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และส่งเสริมให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัยศิลปะพื้นบ้าน ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถนำผลวิจัยไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพและยกฐานะทางเศรษฐกิจ ของประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีเพราะความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และที่สำคัญคือ ความร่วมมือที่ดีและจริงใจของชาวบ้านในท้องถิ่นอีสานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม (ในสมัยนั้น). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand